• medcollege

Педагогикалық оқулардың есебі / Об итогах проведения Педагогических чтений

2019 – 2020 оқу жылында Алматы қ.ДСБ ШЖҚ КМК «Жоғары медициналық колледж» педагогтардың кәсіби деңгейін арттыру, үздік педагогикалық тәжірибені анықтау және танымал ету, педагог қызметкерлердің портфолиосын жинақтау үшін жағдай жасау мақсатында «Кәсіптік білім беру сапасын арттыру факторы ретінде құзыреттілік тәсілді енгізу» (бұдан әрі - педагогикалық оқулар) тақырыбында педагогикалық оқулар өткізілді. Педагогикалық оқуларға 28 педагог қатысты. Қазылар алқасы жұмыстардың мазмұндық аспектілерін, олардың педагогикалық оқулардың мақсаттары мен міндеттеріне сәйкестігін зерттеді. Қазылар алқасы ұсынылған материалдарды іріктеуде саналы көзқарас, мазмұндылық, ғылымилық, практикалық маңыздылығы және ақпараттық қамтамасыз етілуі үшін барлық ұсынылған жұмыстарға жоғары баға берді. Атап айтқанда, мейіргер ісі пәнінің оқытушысы А. Е. Халелова, тарих пәнінің оқытушысы К. Абдрахманова, экономика және құқық пәндерінің оқытушысы Г. Б. Турлыбаеваның жұмыстары ерекше атап өтілді. Барлық жұмыстар сапалы деңгейде орындалған мультимедиялық презентациялармен сүйемелденді, бұл жұмыстарды белсенді және тиімді қабылданды. Жеке жұмыстар бейнероликтермен сүйемелденді (Далибаева А. Н.). Д.Жақсылык пен О.М. Ахмедьярованың жұмысы тыңдаушылар арасында интерактивті рөлдік ойын түрінде көрсетілді. Қазылар алқасы Педагогикалық оқуларды өткізудің мақсаттылығын және олардың мәлімделген мақсаттар мен міндеттерге сәйкестігін атап өтті.

С целью повышения профессионального уровня педагогов, выявления и популяризации лучшего педагогического опыта, создания условий для накопления портфолио педагогических работников в КГП на ПХВ «Высший медицинский колледж» УЗ г.Алматы проведены Педагогические чтения 2019 – 2020 учебного года на тему: «Внедрение компетентностного подхода как фактора повышения качества профессионального образования» (далее – педагогические чтения). В Педагогических чтениях приняло участие 28 педагогов. Жюри изучили содержательные аспекты работ, их соответствие целям и задачам педагогических чтений. Жюри дало высокую оценку всем представленным работам за осознанный подход в отборе представленных материалов, содержательность, научность, практическую значимость и информационную обеспеченность. Особо были отмечены работы Халеловой А.Е. – преподавателя сестринского дела, работа Абдрахмановой К, Д. – преподавателя истории, Турлыбаевой Г.Б.– преподавателя экономики и права. Все работы сопровождались мультимедийными презентациями, выполненными на качественном уровне, что делало восприятие работ более активным и эффективным. Отдельные работы сопровождали видеоролики (Далибаева А.Н). Работа Жаксылык Д. и Ахмедьяровой О.М. была представлена интерактивной ролевой игрой среди слушателей. Жюри также отметили целесообразность проведения Педагогических чтений и их соответствие заявленным целям и задачам.


Просмотров: 30Комментариев: 0
  • White Vkontakte Icon
  • White Instagram Icon
  • Белый Иконка YouTube

© 2021 КГП на ПХВ "Высший медицинский колледж" Управления Общественного Здоровья города Алматы

Мы на связи

Телефон: +7 (727) 387-10-11

Email: acollege@yandex.kz

Адрес

ул. Л.Чайкиной 12А,

Алматы, 050020, Казахстан