МЕМЛЕКЕТТІК САТЫП АЛУ

Мемлекеттік сатып алу жоспары электронды түрде www.goszakup.gov.kz веб-порталында жарияланады

 Баға ұсынысы бойынша сатып алу туралы хабарландыру

 Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасы ШЖҚ «Жоғары медициналық колледж» МКМ, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы № 1729 қаулысының 9-тарауының 105 тармағына сәйкес «Дәрілік заттарды, профилактикалық (иммундық-биологиялық, диагностикалық, дезинфекциялаушы) препараттарды ұйымдастыру және сатып алу ережесін бекіту туралы» медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы, мiндеттi медициналық сақтандыру жүйесiнде медициналық көмектi және медициналық көмектiң кепiлдi көлемiн қамтамасыз ету үшiн фармацевтикалық қызметтер «№1 қосымшаға сәйкес, 2019 жылы дәрі дәрмектерді мемлекеттік сатып алу бойынша сатып алу баға ұсыныстарын қабылдайтынын хабарлайды.

 Сатып алуды ұйымдастырушы: Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасы ШЖҚ «Жоғары медициналық колледж» МКМ.

 Ұйымдастырушының заңды мекен-жайы: Алматы қ. Чайкина 12А.

- Тауарды жеткізу орны: Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасы ШЖҚ «Жоғары медициналық колледж» МКМ, Чайкина 12А., Тауарларды жеткізу мерзімі мен мерзімікелісімшарт бойынша.

- Конвертке салынған әлеуетті жеткізушілердің баға ұсыныстары Ұйымдастырушыға мына мекен-жай бойынша жіберіледі: Алматы қаласы, ул. Чайкина 12А. 08.02.2019 ж., сағат 12:00 дейін, № 206 каб.

Конверттерді ашу 08.02.2019 сағат 14: 00-де

Сатып алуға қатысуға әлеуетті жеткізуші 1 (бір) баға ұсынысын мөр басылған нысанда келесі құжаттардан тұратын ұсынады:

  1. Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен нысан бойынша әлеуетті өнім беруші қол қойған және жапсырылған (болған жағдайда) баға кестесін. Әлеуетті жеткізушінің баға ұсынысының сомасы жеткізуді қоса алғанда, барлық шығындарды қамтиды, оның ішінде салықтар;

  2. Жеке немесе заңды тұлғаның рұқсат беру органдарының лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімдері арқылы жүзеге асыратын іс-әрекеттерін (әрекеттерін) жүзеге асыру құқығын растайтын рұқсат;

  3. ҚР-ның РМ 1729 бабы 4-тарауында белгіленген талаптарға сәйкес келетін тауарлардың сәйкестігін растайтын құжаттар.

 Баға ұсынысы бар жапсырылған конверттің алдыңғы жағында әлеуетті өнім беруші:

• атауы, орналасқан жері, байланыс телефоны,

• атауы, сатып алуды ұйымдастырушының орналасқан жері,

• әлеуетті жеткізушінің баға ұсынысы қатысатын тауарларды сатып алу атауы.

• Конвертті тапсыруға уәкілетті адамға сенімхат.

Баға ұсынысы бар конверт белгiленген мерзiм өткеннен кейiн немесе жарнаманың талаптарын бұзған жағдайда әлеуеттi өнiм берушiге қайтарылады.

 Протокол баға ұсыныстары қабылданған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде жасалады және сатып алуды ұйымдастырушының интернет-ресурсында (www.medcollege.kz) орналастырылады. Сатып алуды ұйымдастырушының уәкілетті өкілі: Танкаев Е., мемлекеттік сатып алулар маманы, тел: 387-02-40.

Объявление на закуп способом запроса ценовых предложений

КГП на ПХВ «Высший медицинский колледж» УЗ г. Алматы согласно п.105 главы 9 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» объявляет о проведении Закупа способом запроса ценовых предложений по государственным закупкам лекарственных средств на 2019 год, согласно приложению №1.

Организатор закупок: КГП на ПХВ «Высший медицинский колледж» УЗ города Алматы

Юридический Адрес Организатора: г.Алматы, ул. Чайкина 12А.

- Место поставки товара: КГП на ПХВ «Высший медицинский колледж» УЗ г. Алматы, ул. Чайкина 12А. Срок и условия поставки товара согласно договору.

- Ценовые предложения потенциальных поставщиков, запечатанные в конверты, представляются по адресу Организатора: г. Алматы, ул. Чайкина 12А. до 12:00 15.04.2019 года, кабинет № 206

Вскрытие конвертов 15.04.2019г. в 14:00

 

Потенциальный поставщик для участия в закупках подает 1 (одно) ценовое предложение, в запечатанном виде, которое содержит следующие документы:

1. таблицу цен, подписанную и скрепленную печатью (при ее наличии) потенциального поставщика по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения. В сумму ценового предложения потенциального поставщика включаются все расходы, связанные с поставкой, в т.ч. налоги;        

2. разрешение, подтверждающее право физического или юридического лица на осуществление действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры;         

3. документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 ПП РК 1729.         

На лицевой стороне запечатанного конверта с ценовым предложением потенциальный поставщик указывает:

  • наименование, адрес местонахождения, контактный телефон,     

  • наименование, адрес местонахождения организатора закупок,

  • наименование закупок товаров для участия, в которых предоставляется ценовое предложение потенциального поставщика.

  • Доверенность на лицо уполномоченного для сдачи конверта.

            Конверт с ценовым предложением, предоставленный после истечения установленного срока или с нарушением требований объявления возвращается потенциальному поставщику.

           Протокол итогов составляется в течении десяти календарных дней с даты завершения приема ценовых предложений и размещается на интернет-ресурсе организатора закупок (www.medcollege.kz). Уполномоченный представитель организатора закупок: Танкаев Е. специалист по гос.закупу, тел: 387-02-40.

О внесении дополнений и изменений в годовой план государственных закупок

  • White Vkontakte Icon
  • White Instagram Icon
  • Белый Иконка YouTube

Біздің байланыс

Мекен-жайы

© 2020 ШЖҚ МКК "ЖОҒАРЫ МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖ" АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ҚОҒАМДЫҚ БАСҚАРМАСЫ

Телефон: +7 (727) 387-10-11

Email: acollege@yandex.kz

Чайкина көшесі 12а,

Алматы, 050020, Казахстан